Concentration - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concentration - Interactive Lecture Demonstration
Mô tả This interactive lecture demonstration has the following learning goals: Students will be able to, (a) Relate the number of moles, the volume, and the concentration of a solution; (b) Predict qualitatively how actions such as adding solute, evaporating solvent, or draining the solution affect the concentration and number of moles of a solution; and (c) Calculate the change in the concentration of a solution when a given volume of solvent is added.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, dilution, molarity, solute, solution, solvent
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ


Tác giả Robert Parson, Trish Loeblein
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 08/06/2015