Temperature and Energy NGSS aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Temperature and Energy NGSS aligned
Mô tả An NGSS aligned lesson to address the performance expectation HS-PS3-4, in which students build the knowledge to design an experiment to confirm the second law of thermodynamics.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2nd Law of Thermodynamics, Chemistry, HS-PS3-4, NGSS
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Rosemary Wulf
Email liên lạc rosemary.wulf@adams12.org
Trường / Tổ chức Thornton High School
Ngày đăng ký 10/10/2014
Ngày cập nhật 30/01/2019