Pool Cubes 1 - Density


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pool Cubes 1 - Density
Mô tả In this activity, students rank items by mass, size, density, and to determine a density-based rule for floatation. Contact dean@phyz.org via a school email address for the answer key.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics, fluids, phyz
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 29/09/2014
Ngày cập nhật 19/10/2014