Gravity, Orbits and Kepler's Laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity, Orbits and Kepler's Laws
Mô tả The goals of this activity are to learn how the shape and period of the orbit of a planet orbiting a star depend on the mass of the star and the mass of the planet; to learn how the shape of the orbit depends on the speed and radius of the planet; to observe Kepler’s laws
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kepler's laws, Newton's law of universal gravitation, Newton's second law, Newton's third law, gravity
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Rhoda Berenson
Trường / Tổ chức New York University
Ngày đăng ký 18/07/2014
Ngày cập nhật 27/10/2014