Laboratorio de Péndulo Simple


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio de Péndulo Simple
Mô tả
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Graduate, Middle School
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá laboratorio, movimiento pendular, péndulo, periodo
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Leonardo Correa
Email liên lạc ietalleo@hotmail.com
Trường / Tổ chức Institucion Educativa Tecnico Agropecuaria De Luruaco
Ngày đăng ký 13/04/2014
Ngày cập nhật 13/04/2014