Greenhouse


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse
Mô tả A worksheet to guide students through the Greenhouse Effect simulation
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Climate Change, Greenhouse Effect
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Kristy Bibbey
Email liên lạc kbibbey@psdschools.org
Trường / Tổ chức Poudre High School
Ngày đăng ký 06/04/2014
Ngày cập nhật 14/04/2014