Using the particle model to explain states of matter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using the particle model to explain states of matter
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá matter, particle model, states
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả George Ramos
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 05/04/2014
Ngày cập nhật 05/04/2014