Laboratorio - Circuito Eléctrico


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio - Circuito Eléctrico
Mô tả - Construcción de Circuito en Serie - Construcción de Circuito en Paralelo
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Circuito eléctrico, Circuito en Paralelo, Circuito en serie
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả D. Ricardo Chunga
Email liên lạc shilong76@gmail.com
Trường / Tổ chức School
Ngày đăng ký 18/03/2014
Ngày cập nhật 18/03/2014