Gene Expression-the Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene Expression-the Basics
Mô tả This is a worksheet that goes along with the simulation. It can be done in ~30-40 minutes.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gene expression, protein synthesis
Mô phỏng Cấu trúc gene : Những điều cơ bản


Tác giả Joanne Leveille
Email liên lạc joanne.leveille@rc255.net
Trường / Tổ chức Reed- Custer High School U#255
Ngày đăng ký 12/03/2014
Ngày cập nhật 12/03/2014