States of Matter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter
Mô tả In this activity you will investigate the states of matter and the changes that occur to particles. In order to change states of matter you will heat and cool particles.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá physical science, states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Joyce Kechner
Trường / Tổ chức CUNY Hunter
Ngày đăng ký 11/03/2014
Ngày cập nhật 11/03/2014