Building Fractions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Building Fractions
Mô tả An activity to explore the idea of equivalent fractions.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equivalent fractions, fractions, mixed numbers
Mô phỏng Tạo ra một phân số


Tác giả Jillian Gutman
Email liên lạc jgutman4@schools.nyc.gov
Trường / Tổ chức NYC DOE
Ngày đăng ký 09/03/2014
Ngày cập nhật 09/03/2014