The Greenhouse Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Greenhouse Effect
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá greenhouse
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Edina Levnjak
Email liên lạc elevnjak@hotmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 09/03/2014
Ngày cập nhật 09/03/2014