Plate Motions Lab Sheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Motions Lab Sheet
Mô tả Lab to use with Plate Tectonics Simulation. Offers variety of Bloom's Taxonomy leveled questions.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Plates, Tectonic
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Brian Puls
Email liên lạc puls.bm@gmail.com
Trường / Tổ chức 6th Grade Science Teacher
Ngày đăng ký 03/03/2014
Ngày cập nhật 19/05/2015