Energy Forms and Changes Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms and Changes Simulation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, conversion, energy, system, transfer
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả A. Norberg
Trường / Tổ chức Orono Middle School
Ngày đăng ký 18/02/2014
Ngày cập nhật 25/02/2014