Build an Atom Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Build an Atom
Mô tả Learning Objectives for this activity include: 1. Draw models that show atoms or ions. 2. Use information about the number of protons, neutrons, and electrons to • Identify an element and its position on the periodic table • Draw models of atoms • Determine if the model is for a atom or an ion. 3. Predict how changing the number protons, neutrons, or electrons will change the element, the charge, and the mass of an atom or ion.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charge, electrons, ion, mass, neutrons, protons
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins
Email liên lạc emily.moore@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/02/2014
Ngày cập nhật 01/07/2015