Momentum and Collisions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momentum and Collisions
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collisions, conservation, momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Peter Malecki
Trường / Tổ chức Lake Park HS
Ngày đăng ký 25/11/2013
Ngày cập nhật 25/11/2013