Projectile Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Investigation
Mô tả Use of a data table and relationship between diameter and air resistance.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Teresa Gill
Trường / Tổ chức North High School
Ngày đăng ký 12/11/2013
Ngày cập nhật 19/05/2015