Kinetic and Potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic and Potential energy
Mô tả A worksheet where students collect data from the simulation and use it to better understand the factors that contribute to an objects potential and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Cameron Ross
Trường / Tổ chức Department of Education (WA)
Ngày đăng ký 03/07/2013
Ngày cập nhật 06/07/2013