Magnetism


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnetism
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electromagnetism, magnetism, physics
Mô phỏng Nam châm và nam châm điện


Tác giả Travis Brown
Email liên lạc travisbrown@ccisd.net
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 09/05/2013
Ngày cập nhật 13/05/2013