Gas Properties Modular Homework Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties Modular Homework Activity
Mô tả This activity has 5 modules: - Explore the Simulation - Kinetic Energy and Speed - Kinetic Molecular Theory of Gases - Relationships between Gas Variables - Pressure and Mixtures of Gases After exploring the simulation, students can do the other modules in any order.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas properties, gases, kinetic molecular theory, pressure
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí


Tác giả Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich
Email liên lạc Julia.M.Chamberlain@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET and University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 06/05/2013
Ngày cập nhật 13/08/2019