States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter - Solid,Liquid,Gas
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas, Liquid, Solid
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Jeremy Wegner
Trường / Tổ chức Winamac Community High School
Ngày đăng ký 12/04/2013
Ngày cập nhật 12/04/2013