Force


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Concept questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Friction, Sum of Forces
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Allison Reich
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 17/03/2013
Ngày cập nhật 17/03/2013