Pressure vs Temperature for Ideal Gases


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pressure vs Temperature for Ideal Gases
Mô tả Pressure temperature relationship of an ideal gas is investigated. Absolute zero is determined
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Absolute Zero, Celcius, Ideal Gas Law, Kelvin, Pressure, Temperature
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 30/12/2012
Ngày cập nhật 30/12/2012