Ohm's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law
Mô tả Ohm's Law is explored. Current and Voltage are demonstrated to be directly proportional for a fixed resistance, and current and resistance are inversely proportional for a fixed voltage.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Current, Ohm's Law, Resistance, Voltage
Mô phỏng Định luật Ohm


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 29/12/2012
Ngày cập nhật 29/12/2012