Capacitors and Dielectrics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitors and Dielectrics
Mô tả This is a simulated lab exploring the relationship of a capacitors physical characteristics and the role of dielectrics in capacitor performance. Students should have a functional understanding of graphical analysis and access to a suitable graphical analysis tool.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitance, capacitor, dielectric, electric field, stored energy
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Thad Gough
Trường / Tổ chức Perryville High School
Ngày đăng ký 19/12/2012
Ngày cập nhật 19/12/2012