Gene expression - intro to the Central Dogma


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene expression - intro to the Central Dogma
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá protein gene DNA
Mô phỏng Cấu trúc gene : Những điều cơ bản


Tác giả Ryan Beavers
Email liên lạc ryan.beavers.vssa@gmail.com
Trường / Tổ chức Vail Ski and Snowboard Academy
Ngày đăng ký 29/11/2012
Ngày cập nhật 29/11/2012