Ecuaciones Químicas (Introducción)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ecuaciones Químicas (Introducción)
Mô tả Laboratorio introductorio al balanceo de ecuaciones químicas
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Balanceo, Coeficientes estequiométricos, Ecuación Química, Productos, Reactivos
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Olimpia Eunice Martinez
Email liên lạc lq1incunoc@gmail.com
Trường / Tổ chức Universidad de San Carlos de Guatemala
Ngày đăng ký 15/10/2012
Ngày cập nhật 15/10/2012