Things you can show with 'My Solar System'


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Things you can show with 'My Solar System'
Mô tả Things you can show with the simulation 'My Solar System'.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá can, my solar system, show, simulator, things, with, you
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Carlo Smits
Email liên lạc RevoltOwnage@live.com
Trường / Tổ chức Independent
Ngày đăng ký 28/09/2012
Ngày cập nhật 28/09/2012