The Maze Game Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Maze Game
Mô tả Virtual Laboratory on Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Game, Kinematics, Maze, Motion
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Patrick Foley
Email liên lạc patrick.foley@lrsd.org
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 20/09/2012
Ngày cập nhật 20/09/2012