The Maze Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Maze Game
Mô tả Virtual Laboratory on Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Game, Kinematics, Maze, Motion
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 20/09/2012
Ngày cập nhật 20/09/2012