Simple Pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple Pendulum
Mô tả Help your students build up their understanding of a simple pendulum using this activity. The activity allows students to make predictions and verify them through the simulation and a spreadsheet software.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ateneo de manila high school, ateneo physics ateneo de manila university physics, jay gregorio, pendulum, pendulum lab, simple pendulum
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Jay Gregorio
Trường / Tổ chức Ateneo de Manila High School
Ngày đăng ký 25/08/2012
Ngày cập nhật 25/08/2012