Wave on a String Student Learning Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a String Student Learning Guide
Mô tả Students use guided inquiry to investigate and explain wavelength, wave frequency and amplitude, and explore how they are related.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Waves, amplitude, frequency, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Kathleen Miller
Trường / Tổ chức Halls Middle School, Knoxville, TN
Ngày đăng ký 28/07/2012
Ngày cập nhật 28/07/2012