Finding Properties of Energy (via the skate park) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Finding Properties of Energy (via the skate park)
Mô tả Simulated lab / activity to determine the properties of energy as well as pie graphs.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chart, charts, conservation, conservation, energy, gently guided, graph, gravitational, kinetic, pie, potential, system, thermal
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả jim cibulka
Trường / Tổ chức kirkwood high school
Ngày đăng ký 02/03/2012
Ngày cập nhật 02/03/2012