Finding Properties of Energy (via the skate park) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Finding Properties of Energy (via the skate park)
Mô tả Simulated lab / activity to determine the properties of energy as well as pie graphs.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chart, charts, conservation, conservation, energy, gently guided, graph, gravitational, kinetic, pie, potential, system, thermal
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả jim cibulka
Email liên lạc jim.cibulka@kirkwoodschools.org
Trường / Tổ chức kirkwood high school
Ngày đăng ký 02/03/2012
Ngày cập nhật 02/03/2012