Radioactive Dating Game


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioactive Dating Game
Mô tả An activity designed for 9th-grade Earth Science students
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá earth science, fossils, radioactivity
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Kevin Fairchild
Email liên lạc science@iguanasuite.net
Trường / Tổ chức La Costa Canyon High School
Ngày đăng ký 25/02/2012
Ngày cập nhật 25/02/2012