States of Matter Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Basics
Mô tả This activity is inquiry based for students who already have an introduction to the Kinetic Molecular Theory. My students have already done a KMT activity the year before (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/2816).
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic, matter, particle model, phet, polar, van der waal
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 16/01/2012
Ngày cập nhật 28/12/2016