AP Physics Gravity Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề AP Physics Gravity Lab
Mô tả This lab is more for review than for exploration. My students have already done most of the types of calculations for homework. It assumes familiarity with the following concepts/equations: keplers laws, semi-major axis, universal gravitational constant, centripetal force, momentum conservation, gravitational potential energy conservation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, kepler's law, momentum, universal gravitation
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Michael F. Gallo
Trường / Tổ chức Whitney Young Magnet HS
Ngày đăng ký 12/01/2012
Ngày cập nhật 12/01/2012