Math in Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Math in Motion
Mô tả Write equations of parabolas. The related task worksheet encourages the students to use the simulation to solve real-life problems.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quadratics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Sam Jones
Trường / Tổ chức NHPS
Ngày đăng ký 22/12/2011
Ngày cập nhật 03/01/2012