Science Teacher


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Science Teacher
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá action potential; membrane potential; equilibrium potential
Mô phỏng Neuron


Tác giả Hwa Tsu
Trường / Tổ chức North Central High School
Ngày đăng ký 17/10/2011
Ngày cập nhật 17/10/2011