Standing Waves Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Standing Waves Exploration
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Interference, Standing Waves, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả N Whipple
Trường / Tổ chức West High School
Ngày đăng ký 31/08/2011
Ngày cập nhật 31/08/2011