Exploring Changes in States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Changes in States of Matter
Mô tả Physical Science Properties of Matter
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá molecular view of matter, phase change
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 06/07/2011
Ngày cập nhật 30/10/2011