Pool Cubes 2 - Buoyancy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pool Cubes 2 - Buoyancy
Mô tả Investigate the nature of the buoyant force and to see the role it plays in determining whether or not an object floats. The ability to use a variety of objects in the liquid and to vary the density of the liquid makes a number of scenarios possible. Answers available upon request to teachers with school email addresses.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, fluids
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 16/06/2011
Ngày cập nhật 19/10/2014