Forces and Motion: Balanced and Unbalanced Forces, and Predicting Changes in Motion (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion: Balanced and Unbalanced Forces, and Predicting Changes in Motion (Inquiry Based)
Mô tả After completing this activity, students will be able to identify when an object is being acted upon by unbalanced forces and predict the change in motion when a force is applied to an object. This activity utilizes the first tab of the Forces and Motion simulation, and focuses on balanced and unbalanced forces, friction, applied force and total force. There is an optional final section that asks students to make qualitative observations about how fast an increases in speed (could be used to introduce the acceleration). This activity includes an optional pre- and post-lab.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, friction, motion, total force, vector, velocity
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Emily Moore, Kathy Perkins, Trish Loeblein, Courtney Fadley
Email liên lạc emily.moore@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/06/2011
Ngày cập nhật 19/07/2011