Radioactive Speed Dating


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioactive Speed Dating
Mô tả Correctly estimate the age of the various virtual objects (skulls, rocks, etc.) using the principles of radiometric dating. The activity is designed as an in-class competition between lab groups. Answer key available to classroom instructors with verifiable email addresses.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, competition, half-life, radiometric dating
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 23/05/2011
Ngày cập nhật 19/10/2014