Pixel Peeping


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pixel Peeping
Mô tả Use a magnifier to examine the pixels of a computer display and see how the display’s colors are created. Thanks to Dan Burns for the idea behind this lab. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Pixel Peeping Answer Key" to [email protected].
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, color
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 15/05/2011
Ngày cập nhật 18/04/2022