Shine a Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Shine a Light
Mô tả Investigate the nature of the photoelectric effect and determine the work function of an unknown metal
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics B, Conceptual Physics Tech Lab, NGSS, Phyz
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 07/05/2011
Ngày cập nhật 19/10/2014