Electric Field Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Field, lab, simulation
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả David McVicker
Trường / Tổ chức Ben Lippen School
Ngày đăng ký 17/02/2011
Ngày cập nhật 17/02/2011