Exploration of KMT and Gas Laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploration of KMT and Gas Laws
Mô tả Explores Boyles, Charles's, Gay-Lussacs's Laws. Students are given instructions on how to operate. Then they are guided through one example. They are responsible for 6 relationships of T, P, V, and n.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyle's Law, Gay-Lussac's Law, charles's law, graphing, kinetic molecular theory
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Stefan Panzilius
Trường / Tổ chức Maine Township High Schools
Ngày đăng ký 05/02/2011
Ngày cập nhật 05/02/2011