Electric Charge Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Charge Basics
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charges, electricity
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện, Hockey điện, John Travoltage


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011