Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Angular Acceleration, Angular Momentum, Moment of Inertia, Torque
Mô phỏng Moment lực


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011