Work - Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Work - Energy
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Kinetic, Potential, Work
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011