PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Collisions
Mô tả This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Consevation of Momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Brent Olyowski
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021